Hệ thống thành viên

Danh sách Ban chấp hành

 

STT Tên đầy đủ Chức danh, nhiệm vụ  Ghi chú
1 Đinh Trường Giang  Cố vấn chuyên môn.
Đại diện liên lạc tại Hoa Kỳ.
2  Nguyễn Tú Tuấn Kiểm duyệt nội dung bản quyền.
3 Đồng Viết Thiện Đại diện liên lạc khu vực Tp.HCM.
4 Trần Trung Hiếu Kiểm duyệt nội dung tài liệu.
5 Nguyễn Xuân Tùng Quản trị, thiết kế Website.
6 Nguyễn Việt Hưng Đại diện liên lạc khu vực Hà Nội.
7 Nguyễn Thái Minh Tuấn Đại diện liên lạc tại Đức.
8 Hoàng Tiến Quyết Cố vấn thiết kế Website.
9 Đặng Việt Tân Đại diện liên lạc tại Nhật Bản.
10 Nguyễn Võ Hiến Chương  Kiểm duyệt nội dung tài liệu.
11 Hoàng Trung Thành Thiết kế đồ hoạ. Chế bản sách, tạp chí.
12 Nguyễn Hùng Cường Kiểm duyệt kiến thức, tài liệu giáo dục.
13 Trần Thu Hà Thư ký, thủ quỹ.

Phần này đang được tiếp tục cập nhật.